Personuppgifter/Integritetspolicy

Vi värdesätter dig och din personliga integritet och behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Här kan du läsa mer om detta. Tyresö Nyheter (TN) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.
Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Rättslig grund för behandling är olika grunder som berättigar oss att hantera dina uppgifter. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, berättigat intresse, samtycke eller rättslig förpliktelse. Avtal som grund baseras på att vi behöver uppgifterna för att kunna ingå avtal med dig. När vi använder oss av berättigat intresse har vi gjort en bedömning om att vår behandling av dina personuppgifter gynnar såväl dig som oss, men det krävs inte för att uppfylla avtalet. Vid en behandling som har berättigat intresse som grund har du rätt att invända mot vår behandling, till exempel genom att göra egna inställningar på vår webbplats. Baserar vi vår behandling på samtycke kan du när du vill återkalla ditt samtycke och vi upphör med behandlingen. I de fall vi behandlar uppgifter baserat på en rättslig förpliktelse är det lagar och föreskrifter som avgör hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och filmade inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte regleras av den svenska tryckfrihetsförordningen och/eller yttrandefrihetsgrundlagen och omfattas därför inte av denna policy. För frågor och synpunkter om det redaktionella innehållet, vänligen kontakta ansvarig utgivare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du som privatperson beställer en annons hos oss samlar vi in namn, adress, mejladress och telefonnummer för att kunna leverera tjänsten till dig.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år efter avslutad annonsering.

Om du är kontaktperson hos ett företag som är kund hos oss så hanterar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna leverera tjänsten till företaget.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år efter avslutad annonsering.

Om du deltar i en tävling eller omröstning som vi anordnar behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande, vilket innefattar bland annat insamling av svar från dig samt att utse och kommunicera en vinnare. De personuppgifter vi behandlar är namn, telefonnummer, mejladress, adress och uppgifterna som framgår av ditt bidrag i tävlingen eller i omröstningen.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 månader från att tävlingen eller omröstningen avslutats. Observera att om vinnaren publiceras i vår papperstidning eller i vår digitala tidning så kommer de publicerade uppgifterna sparas utan begränsning i tid.

Om du lämnar synpunkter eller ställer frågor till tidningen via våra sociala plattformar, e-post eller telefon behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och omhänderta dina synpunkter eller frågor. Uppgifter som kan komma att behandlas är namn, telefonnummer, mejladress, adress och uppgifterna som framgår av dina synpunkter eller frågor.
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: Upp till sex månader efter att kommunikationen avslutats. Om vår kontakt lett till att det uppkommit ett annat syfte med att ha dina kontaktuppgifter så är det lagringstiden för det syftet som styr.

I samband med kundundersökningar behandlar vi ditt namn, mejladress och i vissa fall även bostadsort och ålder för att kunna genomföra undersökningar relaterade till din befintliga och tidigare kundrelation till oss. I samband med detta behandlar vi även svaren du lämnar.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: I två år. Om du inte vill att vi ska fortsätta med denna behandling av dina personuppgifter följer du de instruktioner som finns i de mejl som undersökningarna skickas i.

Till vem lämnas uppgifterna vidare?
I första hand behandlas dina personuppgifter av TN, men kan komma att lämnas vidare i enlighet med gällande lagstiftning. T.ex.
– Till polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller vi på annat sätt är skyldiga att utlämna uppgifter.
– Om vi har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet
– Personuppgifter som samlas in genom användning av TN:s webbplats kan överföras till Google i USA via Google Analytics.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter. Du har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar om dig, få de rättade och ibland rätt att få de raderade.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller för dig som skickat in en insändare till oss eller vars personuppgifter förekommer i artiklar eller annonser. Behandlingen av dina personuppgifter omfattas i en sådan situation av den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, vilka är undantagna dataskyddsförordningen.

Kontakta oss

För frågor och/eller kommentarer kontakta oss via någon av följande kontaktuppgifter:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Tel: 076 772 50 25
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu