Frågan har länge funnits på dagordningen och beslutet kommer efter en utredning som kommunen genomfört. Framför allt kommer fastigheterna närmast genomfartsleden att få minskade bullerstörningar. Beräkningar visar att bullernivåerna kommer att minska med 4 dBA.

– En hastighetssänkning på den här sträckan för med sig många fördelar, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Kollektivtrafiken kommer naturligtvis att ha företräde, vi får en högre trafiksäkerhet, minskade bullernivåer och utsläpp. Det kan även innebära att trafiktätheten minskar om fler använder sig av trafikmotet Vega istället för Gudöbroleden. Genom åtgärden ökar restiden med bara 30 sekunder från Skrubba till Gudö.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Trafiksituation som är på väg att förändras

Dela