Kultur- och fritidsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag beslutat om en ny placering av maskinhall och personalutrymmen i Alby friluftsgård. Detta beror på att nuvarande lokaler har omfattande brister i arbetsmiljön.

Behovet av att iordningsställa nya utrymmen är akut för att personalens arbetsmiljö ska vara godtagbar. Därför har också Kommunfullmäktige beslutat om dispens från gällande föreskrifter för Alby naturreservat.

 Det är dock en betydande investering från kommunens sida, projektet beräknas kosta 20 miljoner. Denna kostnad är tänkt att finansieras via en hyreskostnad på 1.5 miljoner per år som delas av områdena ”väghållning och park” och ”bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar”.

 Utbyggnaden omfattar dels ett redskapsgarage och ett utrymme för maskingarage och personalutrymmen. Således en kraftig utökning av bebyggelse i Alby.

 Kommunens ekolog hade en del synpunkter på planen, där har hänsyn tagits och antagandet är att den nya maskinhallen kommer att smälta in i övrig miljö.  

Foto: TN |

Dela