Regeringen har lagt fram en budget som gör Sverige fattigare – och farligare. För varje krona regeringen lägger på att bryta nyrekryteringen till gängen lägger de åtta kronor på att ta bort plastpåseskatten. Det är en helt orimlig prioritering.

Med socialdemokraterna vid regeringsmakten hade situationen varit helt annorlunda i kommuner och regioner. Inför 2023 föreslog vi dubbelt så stora generella tillskott till välfärden jämfört med regeringen. Vi har dessutom gått fram med en bottenplatta för att indexera välfärdens finansiering.

Tyresö har historiskt varit, och ska i framtiden vara, en kommun med låg brottslighet och hög tillit till varandra. De senaste årens brottslighet har dock inneburit att alltför många känner otrygghet. Gängens våld utmanar vårt sätt att leva, vår demokrati och vår tilltro till samhället i grunden. De kommande åren behöver därför hela samhället kraftsamla för att bekämpa kriminalitet och de orsaker som leder till kriminalitet. Men för att knäcka gängen behöver vi också knäcka nyrekryteringen. Där är det förebyggande arbetet avgörande.

Inget barn drömmer om att begå våldsbrott eller att bli kurir i narkotikahandeln. Det långsiktigt mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se till att brottet aldrig äger rum. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Vi inför en särskild modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som syftar till att samordna insatser och bryta negativa beteendemönster tidigt hos grupper och individer där det finns oro för brottslighet eller riskfyllt beteende 

Det finns en rad utomhusaktörer som arbetar för att skapa en god dialog och relationsbyggande med framförallt ungdomar. Bland dem finns fältassistenter, väktare, uppsökande fritidsledare och föreningsvärdar.

I kommunplanen för 2024 har vi lagt ett uppdrag om att Tyresö kommun tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.  Här behöver vi som kommun ta ett helhetsgrepp och arbeta tillsammans mellan kommunens olika verksamheter och i nära samarbeta med polis och civilsamhällets aktörer.

Skolan är en viktig nyckel för att undvika att unga hamnar snett. Vi vill fortsätta höja kunskapsresultaten, hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan och fortsätta våra prioriteringar för att barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver och i tid. Därför har vi i varje budget sedan vi vann valet 2018 höjt skolpengen.

Kriminaliteten behöver bekämpas på både på kort och lång sikt. På kort sikt behöver regeringen skyndsamt agera för att vända den pågående våldsvågen.  Läget är exceptionellt och ställer krav på politiken likt de under pandemin och den fullskaliga invasionen i Ukraina. Här behöver polisen ges resurser och avlastning för att kunna fokusera på att bekämpa våldet och brotten.

Lokalt behöver vi fortsätta stärka det brottsförebyggande arbetet med satsningar på skola, socialtjänst och föreningsliv. Tyresö ska vara tryggt, och då behöver alla hjälps åt och kavla upp ärmarna.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden

Foto: TN TN |

Fv: Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden

Dela