Regeringens har meddelat att de nu går vidare med det förslag i Tidöavtalet som handlar om att införa en angiverilag i Sverige. Blir lagen verklighet innebär det att anställda i kommuner, regioner och myndigheter ska vara skyldiga att ange papperslösa som de kommer i kontakt med till Polisen och Migrationsverket. Det är en ordning som påminner om vad vi sett i diktaturer och andra auktoritära stater. Exempelvis skulle en lärare bli skyldig att anmäla en elev vars familj misstänks vistas i Sverige utan tillstånd, eller en läkare bli skyldig att anmäla en person med hjärtinfarkt. Förslaget har väckt kraftig kritik från flera håll.

Hur ska professionella inom vård, skola och socialtjänst som grundar stora delar av sitt arbete på att bygga tillit och relationer kunna göra det med angivningsplikt i ryggen? Hur ska välfärdsarbetare som utbildats för och jobbat med att undervisa, hjälpa och stötta, vissa till och med under ed, nu tvärvända och personligen ansvara för att skicka utsatta människor in i en framtid som riskerar välmående och hälsa?

Det är förstås inte rimligt att helt plötsligt lägga den bördan på enskilda individer som i många fall dedikerat sina liv åt att hjälpa, stötta och vårda andra människor. Angiverilagen stannar dock inte bara vid just angiveriet utan utredningen ska ta fram ett utredningstvång. Det syftar till att medarbetare inom välfärden också ska utreda personer för att säkerställa att de har uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) varnar för att en lag om anmälningsplikt riskerar krocka med ett antal andra lagar, däribland hälso- och sjukvårdslagen, sociallagen, skollagen, regeringsformen och barnkonventionen. Att sätta tvinga medarbetare i förskolor och skolor, äldreomsorg och socialtjänst, akutsjukvård och på vårdcentraler att välja mellan olika krockande lagstiftningar är inte bara oetiskt, det riskerar också arbetsmiljö och viljan att arbeta i ett välfärdsyrke. Anställda behöver en arbetsmiljö som präglas av professionalism och tillit.

Regeringen måste lyssna på vad personalen i välfärdsyrkena säger. Lärare och sjuksköterskor
protesterar och säger att det här går stick i stäv med deras yrkesetik. Respektera deras yrkesstolthet. Annars riskerar Sverige få en situation där folk säger upp sig samtidigt som det råder personalbrist.

Uppdraget att utreda anmälningsplikt bör dras tillbaka. I annat fall är det ytterst centralt att ett framtida regelverk utformas så att alla yrken och professioner och verksamheter inom kommuner och regioner undantas från anmälningsplikten.

Tyresö kommun ska vara en arbetsplats med motiverade medarbetare. När vi arbetar tillsammans, känner tillit och får utrymme för kompetens och autonomi är vi som mest framgångsrika. Då skapar vi också förutsättningar för att erbjuda bra verksamhet med god kvalitet för alla som bor och verkar i Tyresö. Att påtvinga medarbetarna anmälningsplikt är inte ett steg i rätt riktning.

Anita Mattsson (S)

Foto: TN |

Dela