Sedan en tid tillbaka har trappan och bryggan i Klövbergets naturreservat varit trasiga. När arbetat klart och både trappan och bryggan går nu att använda igen.

Klövberget invigdes som naturreservat 2017 och är idag ett populärt utflyktsmål för Tyresöbor.

Syftet med reservatklassningen var att bevara det för regionen ovanliga landskapet med dess höga naturvärden och dess stora biologiska mångfald.

På bergets hjässa finns karga hällmarker med många knotiga tallar med inslag av ek, björk, rönn och gran. I branterna växer frodig ädellövskog bestående ek, hassel, lind, ask, lönn och enstaka exemplar av skogsalm.

I området finns också ovanliga växter, djur och svampar. Alla med högt naturvärde.

I klövberget finns även finns även ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta och mäter närmare 300 meter, därmed är den också en av Sveriges längsta kända urbergsgrottor.

Foto: TN Esther Östin |

Dela