En trygg skolgång är avgörande för att långsiktigt bekämpa brottsligheten. Tyresö kommun inleder ett arbete för att öka tryggheten bland unga. Skolans roll är avgörande. 

Under året har ett arbete med att öka tryggheten bland unga startats upp. Många unga upplever att de inte blir lyssnade på och tagna på allvar. Samtidigt som rekryteringen till kriminella nätverk blir ett växande problem, behöver ett större fokus läggas på de unga och kriminalitet. Från kommunen ser man därför ett behov att se över vilka åtgärder som görs.

 

–          För att stoppa gängkriminaliteten och våldet måste samhället bryta nyrekryteringen.  De sociala och förebyggande insatserna för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet är därför avgörande för att lyckas. Här krävs att skola, socialtjänst, polis och kultur- och fritidsverksamheten samverkar runt individer eller grupper för att verka brotts- och drogförebyggande, säger Klara Watmani (S).

 

Hon säger att en trygg skolmiljö ökar möjligheten till en god och väl genomförd skolgång för eleverna. Kommunens elev- och föräldraenkäter visar att tryggheten generellt är hög inom både förskola och skola. Samtidigt uppger många ungdomar i kommunens ungdomsdialoger att de mår dåligt, vilket påverkar barnens förmåga att ta till sig utbildning.

 

–          Vi behöver fortsätta prioritera elevhälsan, genom mobila stödteam, mer fysisk aktivitet i skolan och antimobbningsarbetet. Vi har också infört en nollvision mot problematisk skolfrånvaro, avslutar Watmani (S)

Foto: TN TN | Klara Watmani (S) vill se fortsatta prioriteringar för att öka tryggheten i skolan. 

Dela