Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Det innebär att kommunen som geografiskt område inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå dit behöver vi förändra hur vi reser, bygger, värmer våra hus, vilka maskiner vi använder, vad vi äter och hur vi hanterar vårt avfall.

Som en del i detta arbete har kommunen beställt en analys av vilken klimatpåverkan den egna verksamhetens inköp ger upphov till. Siffrorna presenteras i Svalnas digitala verktyg där man dels kan se klimatpåverkan nedbrutet per verksamhet,samt i olika inköpskategorier. Med hjälp av detta kommer alla kunna fördjupa sig i vilka leverantörer och inköp som genererar störst utsläpp och därmed kunna sätta aktiviteter för att minska sina utsläpp i enlighet med målet att bli en klimatneutral kommun.

-Med klimatanalysen får kommunorganisationen koll på de konsumtionsbaserade utsläpp den ger upphov till. Detta är ett viktigt steg för att på ett trovärdigt sätt kunna skala upp arbetet med att informera och stödja invånare och företag att på samma sätt ta tag i sina konsumtionsbaserade utsläpp, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet

Klimatanalysen visar att Tyresö kommuns inköp under 2020 genererade 34 600 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter. Dessa utsläpp fördelas i olika kategorier som visas nedan:

Tyresö är den första kommunen i Sverige som har beräknat sina utsläpp med hjälp av den här metoden. Klimatanalysen har finansierats med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

– Detta är en välkommen analysmetod som skapar transparens mot Tyresöborna i hur kommunens utsläpp ser ut. Det gör mig också stolt att Tyresö är först och visar framfötterna i den gröna omställningen.säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Foto: TN Svalna | Kommunorganisationens klimatavtryck 2020.

Dela