Kommunfullmäktige beslutade ugår, den 26 mars, om ny detaljplan för Bäverbäcken.
I detaljplanen, som är den första av flera etapper, möjliggörs uppförandet av cirka
170 nya lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar.

Bäverbäcken är en del av Tyresö kommuns utvecklingsprocess som syftar till att skapa en mer
levande blandstad med bostäder, arbetsplatser, lokaler och publika stadsrum. Bäverbäcken
kommer bli ett nytt bostadsområde med nära anslutning till Norra Tyresö centrum och dess
servicemöjligheter.

Planområdet föreslås bebyggas med 8 nya flerbostadshus runt Bäverbäcken. Området ska
gestaltas på ett varierat men enhetligt sätt, bebyggelsen föreslås vara mellan fyra till sju
våningar.

Foto: TN | Illustration över den östra bebyggelsen sett från infarten från Bäverbäcksvägen till den nya gatuslingan kan gestaltas. Bilder från Tobin Properties & Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.

 
Dela