Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 77,8 procent till 79,19. Det genomsnittliga meritvärdet är det högsta på fyra år. Det genomsnittliga meritvärdet läsåret 21/22 för årskurs 9 i Tyresö ligger på den högsta nivån på sex år, 238,2 poäng, vilket är högre än rikssnittet läsåret 20/21 som var 226,8 poäng. Tyresö ligger även över rikssnittet i samtliga nyckeltal.

– Det är uppenbart att vår politik ger resultat. Vi har höjt skolpengen i varje budget och riktat stora resurser för att underlätta för barn i behov av särskilt stöd. Det är satsningar som är värdefulla för alla elever. Möjligheterna att lyckas i skolan får aldrig vara en ekonomisk fråga, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

För att höja kunskapsresultaten är arbetet för att öka andelen behöriga lärare och pedagoger avgörande. Fler skickliga lärare och pedagoger stärker fritidsverksamhetens, förskolans och skolans möjligheter att ge mer tid och stöd till varje barn samt att anpassa undervisning och social utveckling till varje barns enskilda behov.

– Socialdemokraterna vill fortsätta höja skolpengen och öka personaltätheten av behörig personal i fritidshem, förskola och grundskola. Det är viktigt att det positiva arbete som bedrivs ute på våra skolor med att höja kunskapsresultaten får fortsätta och att klyftan mellan skolorna minskar, avslutar Klara Watmani (S).

Foto: TN | Klara Watmani (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Dela