Bollmoravägen ska utvecklas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Kommunen utreder nu vad som krävs framöver för att omvandla Bollmoravägen från trafikled till stadsgata

Utredningen gäller sträckan Bollmoravägen från cirkulationsplatsen vid Lidl till korsningen Siklöjevägen/Simvägen samt för Njupkärrsvägen från cirkulationsplatsen vid Willys till cirkulationsplatsen vid Studiovägen.

Kommunen tittar också specifikt på hur trafiksituationen i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen kan förbättras, bland annat behöver en ny detaljplan för området tas fram. Ett antal frågeställningar kvarstår dock som kommunen nu kommer att fortsätta utreda. Det handlar bland annat om busskörfält och bussens framkomlighet, att säkra framkomligheten för cykel, eventuell upprustning och nedläggning av nya ledningar och hantering av dagvatten.

–          Det här är ett område som kommer att utvecklas med nya bostäder framöver och det är då viktigt att vi också följer upp med en bra och utvecklad infrastruktur. Vi behöver specifikt titta på hur det kan bli lättare för kollektivtrafiken att ta sig fram utan onödiga köer och stopp och trafiksäkerheten för gående och cyklister behöver öka. Speciellt korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen fungerar inte optimalt idag, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Foto: TN Tyresö Nyheter | Korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen

Dela