För några veckor sedan släpptes Stockholmsenkäten som kartlägger användandet av alkohol och droger, brottsutövande, brottsutsatthet med mera bland niondeklassare och de som går andra året på gymnasiet. Enkäten syftar till att kartlägga och synliggöra trender bland ungdomarna och ge kunskap till det brottsförebyggande arbetet.Tyresö Nyheter tog kontakt med Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i Tyresö kommun, för att ta reda på hur arbetet i Tyresö ser ut.

-För Tyresö går alkohol och tobakskonsumtionen ner, men andelen som har provat narkotika ökar bland pojkar, både bland niondeklassare och de som går andra året på gymnasiet. Var gör ni för att vända denna utveckling?

-Det pågår ständigt förebyggande arbete mot narkotikabruk och narkotikahantering. Skolorna i Tyresö har en alkohol- och drogpolicy som arbetas efter. Förutom att arbeta med att stärka skyddsfaktorer, som t.ex. att ha en meningsfull fritid, att det finns personer att söka stöd hos så får föräldrar stöd via föreläsningar (ett samarbete med polisen där flera olika aktörer från Tyresö kommun medverkar) och föräldrautbildningar. Det finns samverkansnätverk för skolorna där socialtjänst, polis, Minimaria med flera finns representerade. Det är ett led i arbetet att arbeta förebyggande mot ökat narkotikabruk samt att kunna samverka vid upptäckt problematik.
 
Vad gör ni generellt för att förebygga brott bland ungdomar och gör ni något specifikt för pojkarna vars siffror ser allvarligare ut än flickornas?

-Likt beskrivet på föregående fråga så är samverkan en viktig och avgörande roll för det brottsförebyggande arbetet som prioriterat handlar om universell prevention, dvs att det riktar sig till alla. Huvudfokus i det preventiva arbetet är att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. I Tyresö har vi samarbete med föreningslivet som agerar värdar ute för en ökad trygghet. Ett riktat främjande arbete pågår också mot Granängsringen. Vi arbetar också med situationell prevention som t.ex. handlar om att försvåra tillfället till brott. Det kan vara att se över utemiljön, belysning, beskära buskage m.m. som till att ha personer på plats, kamerabevakning etc.
 
En stor del och ökande andel av tjejerna uppger att de utsätts för mobbning och kränkande behandling. Hur jobbar ni förebyggande mot detta? Gör ni några speciell insatser mot gruppen tjejer som är mer utsatt?  

Tyresö kommun har ett aktivt likabehandlingsarbete med stort fokus på förebyggande av kränkningar och mobbning i grundskolan och gymnasiet. I det arbetet tas alla sorters kränkningar på lika stort allvar. Grundskolan har till exempel regelbundna likabehandlingsträffar med skolledning och elevhälsoteam där de arbetar med olika teman, och kartläggningar tillsammans med elever där de får identifiera miljöer som kan upplevas som otrygga. På Tyresö gymnasium arbetar man mycket med trygghets- och värdegrundsarbete. Man genomför hälsosamtal för alla i åk 1, har anställda trygghetsvärdar mm. Gymnasiet har också provat på olika slags aktiviteter riktade mot tjejer specifikt för att stärka denna grupp, bland annat e-sportskafé för tjejer.

Foto: TN Liza Simonsson | Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg

Dela