Under senare tid har det uppkommit osäkerhet kring byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden i Krusboda. Om ett område är särskilt värdefullt av historiska, kulturhistoriska eller miljömässiga värden så kan inte attefallsreglerna tillämpas.

 Men så är inte fallet i Krusboda. Krusboda är visserligen unikt, som ett av Sveriges största grupphusområden med sina närmare 1 400 bostäder. Det råder helt klart delade meningar från olika intressenter om Krusbodas status i kulturmiljöfrågor, men byggnadsnämnden har satt ner foten 2016 och beslutat att Krusboda inte ska klassas som ”särskilt värdefull” kulturmiljö. Detta beslut innebär att attefallsreglerna gäller även i Krusboda.

Däremot gäller, som för övriga delar i kommunen, att ärenden alltid ska bedömas enligt plan och bygglagen. Det innebär bland annat att ”vid placering av tillbyggnader så ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska och miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.”

Byggnadsnämnden tillåter alltså ändringar, men bedömer lämpligheten på vilken del av byggnaden som en tillbyggnad kan göras. Bland annat anser man att gaturummet in mot området är mer tillåtande för tillbyggnader än på de fasader som vetter ut från området. Tillbyggnader som sker på redan utbyggda delar i bottenvåning är att föredra framför tillförande av nya utbyggnader på andra ställen.

 

Foto: TN Tyresö Nyheter |

Krusboda är av visst intresse när det gäller kulturmiljö, men Byggnadsnämnden gjorde bedömningen att Krusboda inte är ”särskilt värdefullt” ur historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Dela