På kommunstyrelsens sammanträde den 31:a mars var masshantering för att kunna fortsätta med utvecklingen av Tyresövägen och Östra Tyresö uppe för beslut. Ärendet har tidigare behandlats tre gånger, men Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har inte velat ta ställning eftersom de inte ansett att ärendet varit tillräckligt utrett.

Hållbarhetsutskottet, som berett ärendet, fattade den 18 mars ett enhälligt beslut om att hålla en workshop för att kunna räta ut frågetecken och hitta en bred politisk lösning. När workshopen väl hölls valde dock M, KD och C att inte närvara. När ärendet togs upp i kommunstyrelsen ville de istället ha ärendet fortsatt utrett under förutsättning att det förslag som förvaltningen hittills förordat, stryks ur utredningen.

– Det är förstås olyckligt att det inte verkar finnas någon vilja alls att hitta en gemensam lösning, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Det riskerar att drabba de som bor i Östra Tyresö, skattebetalarna och Tyresös ekonomi, jättehårt. Att inte försöka hitta lösningar för de planer man själv tagit fram under föregående mandatperiod är inte seriöst.

Hanteringen av ärendet riskerar ökade kostnader, både för kommunen men också för enskilda fastighetsägare. Den utvecklingsplan som finns för Östra Tyresö kan också påverkas av att ingen bred enighet har kunnat nås.

– Det är ju minst sagt märkligt att våra forna Allianskollegor sätter krokben för den strategi för utvecklingen av Östra Tyresö som de själva tagit fram tillsammans med oss liberaler, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande. På kort sikt kommer detta sannolikt att leda till merkostnader för både skattebetalarna och berörda fastighetsägare. Men på lite längre sikt ger detta nya möjligheter för oss att förändra strategin i en riktning som tilltalar medborgarna och Tillsammans för Tyresö. Jag ser också fram emot en förnyad medborgardialog i dessa frågor.

Med anledning av att övriga partier inte var beredda att i dagsläget utesluta några alternativ i hanteringen kunde inte en bred enighet nås. I ett läge där det inte finns en bred politisk enighet, eller ens en vilja att hitta en gemensam lösning, valde kommunstyrelsen att avslå ärendet. Förutsättningarna för utvecklingen är nu förändrade, det får konsekvenser, men öppnar också upp möjligheter för dialog med Tyresöborna om den fortsatta utvecklingen av Östra Tyresö.

– Vi bestämde tillsammans med övriga partier att försöka hitta gemensamma lösningar med bland annat en workshop, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Vi har inte uteslutit några förslag alls utan vill ha upp allt på bordet, att säga nej till det är förstås bedrövligt.

– Vi kommer även fortsättningsvis arbeta för att hitta en bred politiskt förankrad lösning, fortsätter Åkesdotter. Jag förväntar mig större seriositet från M, C och KD än det jag hittills sett i den här frågan. Vi har alla ett ansvar att ordna en hållbar utbyggnad av vatten och avlopp till Östra Tyresö, och det innefattar lokalt omhändertagande av massor. Det handlar om miljö, klimat och också försiktighet med skattebetalarnas och fastighetsägarnas pengar.

Foto: TN | Mats Lindblom (L), kommmunstyrelsens vice ordförande, Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Marie Åkesdptter (MP), gruppledare i kommunstyrelsen

Dela