Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt omvärldsläge med en kraftig inflation och höga räntor. Tack vare att vi de senaste fyra åren haft en god kostnadskontroll och en stabil ekonomi står vi nu bättre rustade än många andra kommuner. I juni väntas kommunfullmäktige att ta beslut om kommunplan med budget för 2024. Det känns bra att vi i Tyresö kommun kan presentera ett budgetförslag som både ser till att vi ha en god ekonomisk hushållning, men också säkerställer en god välfärd för alla Tyresöbor.
 
Rysslands brutala krig mot Ukraina påverkar och har påverkat vårt samhälle och vår omvärld djupt, vilket också har förändrat de ekonomiska förutsättningarna. Lågkonjunkturen och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner, så även i Tyresö.
 
I en osäker tid som denna behöver vi fortsatt stabil utveckling, ordning och reda i ekonomin och fokus på att leverera bra välfärd till Tyresöborna.
 
Tyresö kommun har under åren 2019-2022 gjort goda ekonomiska resultat. Vi har kunnat säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi, lägga undan pengar för framtiden och genomfört satsningar på välfärd, trygghet och ekologisk hållbarhet. Det gör att vi har goda förutsättningar att tackla de utmaningar vi står inför.
 
Vi fortsätter arbetet med att stärka kommunens förmåga att ge invånarna en väl fungerande
verksamhet utifrån den enskildes behov. Vi fortsätter prioritera välfärden och de verksamheter
närmast Tyresöborna. Vi fortsätter det arbete vi påbörjat för en högre likvärdighet mellan våra skolor och för ökad kvalitet i våra verksamheter – något som vi nu också ser ger ett positivt resultat. Allt fler elever väljer skolor i kommunal regi och andelen behöriga till gymnasiet är de högsta på sex år.

Arbetet med att få till ett äldreboende i Tyresö strand pågår. På så vis stärker vi omsorgen om våra äldre. Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldreboende är inte ett alternativ för oss. Äldre måste kunna välja mellan både kommunala och privata utförare och erbjudas en god omsorg med bra arbetsmiljö och villkor för personalen.

Den viktiga satsning som inleddes 2019 med att öka tryggheten i kommunen fortsätter. Det är
glädjande att se att resultatet av arbetet med ett tryggare Granängsringen där Tyresö kommun, Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och boende i området arbetar tillsammans nu ger resultat.

För nästa år sätter vi också nytt fokus på näringslivsfrågorna. Tyresö ska också vara en kommun som kännetecknas av ett gott företagsklimat där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Ett välmående näringsliv som gynnar företagsetableringar, skapar arbetstillfällen, kortar ner resor, ökar service och bidrar till trygghet.
 
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: TN TN | Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Dela