En ny strategi för Östra Tyresö arbetas fram. Socialdemokraterna vill delta i samtalen för att skapa långsiktighet i planerna för de boende, men har hittills hållits utanför diskussionerna inom den moderatledda alliansen. I frågan om byggrätter och fastighetens storlek råder fortfarande oenighet.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en ny strategi för Östra Tyresö, som ska ersätta nuvarande fördjupade översiktsplanen (FÖP) tillsammans med den gällande Översiktsplanen. Den ska föreslå inriktningsbeslut om ny etappindelning, tidplan för vägar och VA och även byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik.

En etappindelning gjordes utifrån FÖP, med en tidsplan som för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm utlovar utbyggnation till 2027, en tidplan som är omöjlig att hålla utifrån nuvarande utbyggnadstakt, bland annat på grund av överklagade detaljplaner, resursbrist och entreprenadtid.

Sedan några år tillbaka har tempot i omvandlingen ökat och det arbetas med minst två etapper samtidigt både vad gäller planläggandet och genomförandet.

En fråga som splittrar partierna handlar om tomtstorlekar och byggrätter. Den moderatledda alliansen anser att gränsen för att få stycka gäller de som har tomter som är större än 6000 kvadratmeter, medan Socialdemokraterna anser att det borde vara möjligt att stycka tomter som är 4000 kvadratmeter, alltså att de styckade tomterna kan vara 2000 kvadratmeter.

– Det handlar fortfarande om stora tomter om man jämför med andra delar av kommunen. Det skulle också ge fler möjlighet att via styckning av tomten finansiera sina anslutningsavgifter. Det är också rimligt att när den här enorma investeringen görs, att den kommer fler till del. Vårt förslag innebär att ytterligare 100 bostäder skulle kunna tillkomma, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

Bildtext: 


Foto: 

 

Foto: TN Mikael Fallmo | Omvandlingen från fritidshusområde till permanentboende ställer krav på förbättrad infrastruktur, lokal service och förbättrad miljö. Fler åretruntboende har fört med sig problem med vattentillgång, vattenkvalitet och avloppshantering.

Dela