Tillsammans för Tyresö har sedan tillträdet efter valet 2018 jobbat med en lång rad åtgärder för ett tryggare Tyresö. SKR, Sveriges kommuner och regioners mätningar visar att dessa åtgärder ger resultat. De senaste två åren har Tyresö klättrat rejält, från plats 126 till plats 85 i SKR:s Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet.

 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet skriver tillsammans i ett gemensamt pressmeddelande att unga som hamnar snett i livet innebär mycket lidande och stora kostnader. Det kan vara missbruk, kriminalitet, att inte klara av skolan och fastna i hemmasittande. När de beteendena väl är etablerade så krävs stora resurser i form av exempelvis brottsbekämpning och behandling. Det är därför avgörande att vi kan fånga upp de som är i riskzonen innan problemen växer sig stora.

Nu presenteras därför tre stora satsningar på förebyggande och trygghetsskapande arbete.

Fler fältassistenter kommer att anställas. Fältassistenterna jobbar uppsökande och besöker skolor och fritidsgårdar och rör sig runt gator och torg, men finns också närvarande på sociala medier. Syftet är att bygga relationer och att uppmärksamma unga i Tyresö som behöver extra stöd, så att de snabbt kan få hjälp av socialtjänsten. Erfarenheterna av arbetet har varit mycket positiva.

– För att fortsätta arbetet med att göra Tyresö ännu tryggare så krävs att vi arbetar brett med både direkta åtgärder men framförallt förebyggande insatser. Vi har redan stärkt det förebyggande arbetet och det är glädjande att vi nu kan fortsätta den satsningen, det kommer att ge resultat, säger Christoffer Holmström, vice ordförande i Arbetsmarknads- och nämnden (S)

Förutom fler fältassistenter utökas också stödet till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Det mobila teamet utökas med två nya tjänster. Tillsammans med elev, föräldrar, och i samarbete med skolan, arbetar de för att skapa en positiv förändring i skolsituationen. Utöver det görs också en satsning på nya arbetssätt för att hjälpa föräldrar att minska bråk och konflikter i familjen. Fyra personer ska utbildas till handledare i kommunikationsmetoden Komet. Handledarna ska sedan kunna erbjuda föräldrar till ungdomar i åldrarna 12-18 stöd inom metoden.

–          Sammantaget innebär dessa åtgärder ett kraftigt förstärkt förebyggande arbete för att se till att våra unga får de bästa möjliga förutsättningarna i livet, avslutar Holmström (S)

 

 

Foto: TN |

Dela