Autism- och Aspergerförbundet hävdar i en debattartikel i SvD (21 april 2016), med stöd av en nyligen gjord enkät, att skollagen inte följs i kommunerna och att elever hamnar utanför år efter år. Enkäten har besvarats av 1799 personer och nära hälften svarade att deras barn varit frånvarande till följd av brister i skolsituationen. De vanligaste orsakerna anges vara bristande kompetens och bristande anpassning av skolmiljön.

Sannolikheten är hög för att bland enkätsvaren finns några från Tyresö. Jag har själv kännedom om en grundskoleelev i Tyresö med ADHD- och Aspergerdiagnos som efter sex problemfyllda år i låg- och mellanstadiet inte lyckades få ett enda betyg inför starten i sjuan.

Tyresö tillhör de kommuner i landet som avsätter minst andel av skolbudgeten till elever i behov av stöd. För 2016 bestämde dessutom den borgerliga majoriteten att resurserna skärs ner ytterligare i förhållande till 2015. Det är ytterst anmärkningsvärt, eftersom vi under lång tid har fått signaler från personal i förskolan och skolan om att behovet av stöd blir allt större, och att eleverna därför inte får den hjälp de har rätt till. 

Vi socialdemokrater har under lång tid föreslagit ökade resurser till elever i behov av stöd så att de får rimliga förutsättningar att nå uppsatta mål, på det sättet som lagen kräver och i linje med formuleringarna i nämndplanen om en inkluderande skola för var och en.

Anna Steele, liberal vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö har uppmärksammat debattartikeln i SvD och har med hänvisning till denna uppmanat utbildningsminister Gustav Fridolin att han “ordnar det här”, d.v.s. att skolorna i Tyresö ska följa lagen. Det är häpnadsväckande, då skolan, åtminstone i dagsläget, är ett kommunalt ansvar. Anna Steele har som vice ordförande ett avgörande ansvar för situationen i Tyresös skolor. Att smita från detta, som Anna Steele gör, och istället förvänta sig att regeringen ska gripa in, inger inte förtroende.

Det vore bättre om Anna Steele tar nämndens moderata ordförande Ann-Christin Svensson i hand och att de lovar varandra att garantera att Tyresös grundskolor följer lagen och ser till att alla elever ska erhålla nödvändigt stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Den borgerliga majoriteten har under flera år underfinansierat skolan i Tyresö. De har det politiska ansvaret för att resurserna är otillräckliga och att ett antal elever därför far illa också i Tyresös skolor.

Jerry Svensson (S) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Foto: TN |

Dela